Poster i 'AB Stadex' kategorin

Stöduttalande angående arbetsplatskonflikten på Stadex

Kategoriserad Under: AB Stadex Inga Kommentarer

Stadex AB är en fabrik och arbetsplats som ligger i direkt anknytning till bostadshus och offentlig verksamhet i Malmö. En fabrik som i sin produktion använder sig av så farliga och skadliga ämnen att det vid en olycka på arbetsplatsen kan få ödesdigra konsekvenser för såväl personal som för de boende [...]

Stadex skaffar hemsida

Kategoriserad Under: AB Stadex, Nyheter, Seveso Inga Kommentarer

Stadex VD, Jan Venneman, meddelar över telefon till nätverket idag att företaget inom en vecka avser starta upp en svensk hemsida.
Nätverket välkomnar verkligen en sådan hemsida, efter tio år med en Sevesolagstiftning som säger att information till allmänheten om högriskföretag ska “lämnas till allmänheten minst vart femte år och därutöver hållas ständigt aktuell och ständigt [...]

Om en olycka sker

Kategoriserad Under: AB Stadex, Nyheter, Riskavstånd Inga Kommentarer

Varningssignalen  – Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA)
Vid gasutsläpp, stor brand eller annan allvarlig olycka så varnas allmänheten genom varningssignalen Viktigt Meddelande.

Signalen Viktigt meddelande: 7 sekunder ton och 14 sekunder tystnad. Signalen pågår i minst 2 minuter.
När du hör signalen ska du:

Gå in
Lyssna på radio eller se SVT-Text sid 599
Stänga dörrar, fönster och ventilation

Varningssystemet testas fyra [...]

Industriverksamhet i J-område

Kategoriserad Under: AB Stadex, Nyheter Inga Kommentarer

Detaljplanerna för de flesta tomterna i Sofielunds industriområde har beteckningen J. Det har även området som Stadex ligger på, som kallas Masugnen.
Så här säger Stadsplanebestämmelserna om områden betecknat med J:
“§1 Kvartersområde för industriändamål (J)
1) Med J betecknat område får användas endast för industriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, [...]

Rapport och inspektion efter utsläpp av propylenoxid

Kategoriserad Under: AB Stadex, Nyheter, Propylenoxid Inga Kommentarer

Den 18 augusti 2006 skedde läckage av propylenoxid som rapporterades till Länsstyrelsen 3 månader senare – den 14 november.
Så här beskriver Stadex händelseförloppet:
Vid utbyte av de inre ventilerna i ledningen som transporterar propylenoxiden till reaktorerna, konstaterades att en del inte passade på den nya ventilen. Arbetet avbröts för att undersöka om det fanns något alternativ. [...]

Riskavstånd

Kategoriserad Under: AB Stadex, Nyheter, Riskavstånd Inga Kommentarer

Om en olycka med propylenoxid skulle hända finns det framförallt två faror för de som bor och verkar nära  Stadex:
1. Flambrand/gasmolnsexplosion. Vid en gasmolnsexplosion kan det ge allvarliga skador på byggnader och människor på AB Stadex område, och skador på glasrutor och liknande på ett område upp till 300 meter från AB Stadex område. Skador [...]

“Vi är väl förberedda”

Kategoriserad Under: AB Stadex, Nyheter Inga Kommentarer

Enligt Sevesolagstiftningen har kommunen en skyldighet att informera berörda (boende i området) om de risker verksamheten medför och hur de ska bete sig vid en olycka.

Det är väldigt få i omgivningen runt Stadex som vet hur farlig verksamheten är, eller hur man ska agera om något händer. Och istället för att informera om detta så har kommunen, genom dåvarande Malmö Brandkår (Räddningstjänsten) tillsammans med Stadex utformat en folder med titeln “Vi är väl förberedda”, syftandes på att företaget vet hur de ska agera om något händer. Genom foldern (som ingen nuvarande granne har fått) menar de att de “uppgraderar miljöengagemanget och vill därför informera alla närboende om vår verksamhet och vårt säkerhetsarbete. Vi är väl förberedda om något skulle hända.”

I foldern nämns ingenting om att propylenoxid är cancerogent, eller att det är ett ämne som ska utfasas senast 2010 enligt Sveriges Miljömål.

Om Stadex i media

Kategoriserad Under: AB Stadex, Nyheter Inga Kommentarer

Moskén fick stänga så att Stadex kan vara kvar (Foto: Skånskan/Matso Pamucina)

2009-02-27 Skånska Dagbladet:
Moskén kvar sedan bygglovet upphört
“Etablering av ytterligare publika verksamheter i området motverkas nu också aktivt av kommunen.”
2005-08-25 Sydsvenskan:
Risk för fler allvarliga miljöolyckor i Skåne
“Ett av Malmös högriskföretag är relativt centralt beläget – bara några hundra meter från bostadsområden som Rosengård, Sofielund och [...]

Stadex Miljötillstånd

Kategoriserad Under: AB Stadex, Miljötillstånd, Nyheter Inga Kommentarer

1992 – första miljötillståndet
Läs hela tillståndsbeslutet från 1992 här –>
Stadex har funnits på Kopparbergsgatan sedan 1959, men inte förrän 33 år senare – den 27 augusti 1992 – granskades verksamheten och företaget beviljades tillstånd enligt miljöskyddslagen av Länsstyrelsen Skåne. Tillståndet omfattande en årlig högsta tillverkning av 24 000 ton stärkelse.
Tillståndet gavs med 8 villkor för [...]

Om Stadex

Kategoriserad Under: AB Stadex, Nyheter Inga Kommentarer

Stadex
På Kopparbergsgatan i Sofielunds Industriområdet ligger Stadex, en fabrik som producerar stärkelse till livsmedelsindustrin. Inom produktionen används det livsfarliga ämnet Propylenoxid. Detta ämne har bevisats vara cancerframkallande och ge upphov till ärftliga mutationer. Detta ämne är särskilt farligt för gravida och barn. Teoretiskt kan i många fall en enda exponering [...]

Avebe

Kategoriserad Under: AB Stadex, Nyheter Inga Kommentarer

AB Stadex i Malmö ägs av det holländska företaget Avebe. Avebe gör stärkelse i olika former – för mat, papper mm. Man har sex produktionsställen – tre i Holland, två i Tyskland och ett i Malmö, Sverige.
Medan alla de övriga fem fabrikerna ligger på landsbygden, på säkert avstånd från tätbebyggda områden, är Stadex-fabriken den enda [...]

Propylenoxid

Kategoriserad Under: AB Stadex, Nyheter, Propylenoxid Inga Kommentarer

Det som gör AB Stadex verksamhet till ett högriskföretag och ett företag som omfattas av Seveso-direktiven, är dess hantering av ämnet propylenoxid.
Här är ett säkerhetsdatablad om propylenoxid  –>
Propylenoxid är en färglös vätska och den är extremt brandfarlig (klass 1) och extremt giftig.  Den kan också bevisligen ge cancer (Cancerframkallande Grupp C (AFS) och ärftliga genetiska [...]