Poster i 'Propylenoxid' kategorin

Propylenoxid används mest av Skånes utfasningsämnen

Kategoriserad Under: Miljömål, Nyheter, Propylenoxid Inga Kommentarer

Under 2006 kartlade Länsstyrelsen Skåne de utfasningsämnen (ämnen som ej bör användas) som finns i regionen. Syftet var att hjälpa kommunerna i sitt tillsynsarbete och ta fram strategier för att möta det nationella miljömålet Giftfri Miljö (läs mer här).
I rapporten kan vi läsa att Propylenoxid är det utfasningsämne som används i störst mängd – drygt [...]

Orenad luft släpps ut i bypass-skorsten

Kategoriserad Under: Nyheter, Propylenoxid Inga Kommentarer

Vi har tidigare läst det senaste miljötillståndet (från 2005), där Länsstyrelsen godkände Stadex begära om att få släppa ut orenad luft med hög mängd propylenoxid genom en bypass-skorsten. När vi haft möten med politiker och myndigheter har vi frågat hur de ställer sig till detta och vilka kontroller som görs.
Miljöförvaltningen bekräftade då vår misstanke om [...]

Rapport och inspektion efter utsläpp av propylenoxid

Kategoriserad Under: AB Stadex, Nyheter, Propylenoxid Inga Kommentarer

Den 18 augusti 2006 skedde läckage av propylenoxid som rapporterades till Länsstyrelsen 3 månader senare – den 14 november.
Så här beskriver Stadex händelseförloppet:
Vid utbyte av de inre ventilerna i ledningen som transporterar propylenoxiden till reaktorerna, konstaterades att en del inte passade på den nya ventilen. Arbetet avbröts för att undersöka om det fanns något alternativ. [...]

Uttalande från Chemsec

Kategoriserad Under: Nyheter, Propylenoxid Inga Kommentarer

Propylenoxid är både en C2a och en M2a så det är minst sagt olämpligt att ha sådana kemikalier i ett bostadsområde. Den finns på SIN Listan.
- Jerker Lighthart på Chemsec, International Chemical Secretariat
C2 och M2 hänvisar här till klassningen CMR, som klassar kemikalier som C, cancerframkallande, M, mutagena och R, reproduktionstoxiska.
SIN-listan är den lista över [...]

Propylenoxid kvar i maten

Kategoriserad Under: Miljömål, Nyheter, Propylenoxid Inga Kommentarer

Propylenoxid är alltså ett sk CMR-ämne och nedanstående information kommer ifrån Miljömål.se:

Kemiska ämnen med cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaper (s.k. CMR-ämnen) anses vara särskilt farliga ämnen. Enligt delmålet skall nyproducerade varor så långt det är möjligt vara fria från cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen senast år 2007 om varorna är avsedda att användas på [...]

Sveriges Miljömål

Kategoriserad Under: Miljömål, Nyheter, Propylenoxid Inga Kommentarer

Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom 16 områden. Mål nr 4 gäller Giftfri miljö:
“Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.”
Riksdagen har preciserat och beslutat om nio delmål till Giftfri miljö. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska vara uppnått [...]

Propylenoxid

Kategoriserad Under: AB Stadex, Nyheter, Propylenoxid Inga Kommentarer

Det som gör AB Stadex verksamhet till ett högriskföretag och ett företag som omfattas av Seveso-direktiven, är dess hantering av ämnet propylenoxid.
Här är ett säkerhetsdatablad om propylenoxid  –>
Propylenoxid är en färglös vätska och den är extremt brandfarlig (klass 1) och extremt giftig.  Den kan också bevisligen ge cancer (Cancerframkallande Grupp C (AFS) och ärftliga genetiska [...]