Öppet brev till stadsbyggnadsnämnden

Kategoriserad Under: Nyheter

Igår skickade Nätverket för en giftfri stadsmiljö ett öppet brev till Stadex och dess koncernledning på AVEBE i Holland med förslag på konstruktiva lösningar och ett öppet brev till stadsbyggnadsnämnden med uppmaning att ompröva tillståndet att hantera propylenoxid. Breven finns bifogade.
Vi vill med breven förtydliga att vi inte har som främsta syfte att flytta Stadexfabriken. I första hand är vårt krav att det är utfasningsämnet propylenoxid, som är det som utgör de största hälso- och säkerhetsriskerna, som måste bort. Detta går i linje med de miljömål som antagits på både nationell och regional nivå. Vi ser en flytt av hela fabriken som en sista utväg om frågan inte går att lösa på annat sätt.

Här följer brevet till stadsbyggnadsnämnden:

Öppet brev till Stadsbyggnadsnämnden

Företaget AVEBE/Stadex har ett antal tillstånd att bedriva stärkelsetillverkning i Sofielunds industriområde. De två viktigaste är tillståndet att bedriva miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken, som utfärdats av Länsstyrelsen Skåne på obegränsad tid, samt tillstånd att hantera propylenoxid enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE), som utfärdats av Malmö Stadsbyggnadskontor och gäller med tidsbegränsning till och med 2013.

Det är användandet av propylenoxid som gör Stadex till en farlig anläggning ur brand- och explosionssynpunkt och t.ex. nybyggnationer begränsas i dess närhet.
Stadex byggdes före bostäderna, men då användes inte propylenoxid i produktionen. Strax därefter byggdes bostäderna. Senare började företaget använda propylenoxoid i stor skala i produktionen.

Enligt LBE (§15) får tillstånd återkallas om det är av väsentlig betydelse ur brand- eller explosionssynpunkt. Vi anser att det verkligen är av väsentlig betydelse att det ligger bostäder, förskolor och skolor som närmsta grannar. När dessa byggdes användes inte propylenoxid i den utsträckning på fabriken som görs idag, men då fabriken var “först på plats” och bostäderna redan byggda har vi fått höra att inget går att göra åt det, trots att fabrikens verksamhet blivit mer riskfylld sedan dess.

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Rubin har tidigare uppgett till nätverket att det inte går att ompröva eller återkalla tillståndet att hantera propylenoxid, eftersom företaget har miljötillstånd enligt miljöbalken att driva sin verksamhet med detta ämne. Enligt miljöbalken 24 kap §3 får nämligen miljötillståndet inte omprövas på ett sådant sätt att nya uppsatta villkor gör att verksamheten inte kan fortsätta. Han menade att detta då även gällde för tillståndet enligt LBE att hantera propylenoxid.

Nätverket har dock inte hittat några sådana kopplingar mellan dessa två lagar som gör att stadsbyggnadsnämnden inte kan se över Stadex tillstånd att hantera propylenoxid. Även sakkunniga på Länsstyrelsen och Räddningstjänsten Syd har bekräftat detta.

Vi kräver därför att stadsbyggnadsnämnden återkallar Stadex tillstånd att hantera propylenoxid!

Nätverket för en giftfri stadsmiljö
Malmö 2010-03-18

Nätverket för en giftfri stadsmiljö består idag av Kulturhuset Kontrapunkt, Bosniska Föreningen, Miljöförbundet Jordens Vänner Malmö/Lund, Naturskyddsföreningen Malmö, Lärarförbundet Malmö, ABF Malmö, Hyresgästföreningen Malmö Södra, Rosengårds socialdemokratiska förening, Iransk-Svenska Solidaritetsföreningen, Vänsterpartiet Malmö, Återvinningsvaruhuset Sopstationen, Förbundet Allt åt Alla Malmö, Förbundet Pangea, Klubb Kristallen, Malmö utbildningssyndikat av SAC + över hundra privatpersoner varav majoriteten bor i närområdet.