Rapport och inspektion efter utsläpp av propylenoxid

Kategoriserad Under: AB Stadex, Nyheter, Propylenoxid

Den 18 augusti 2006 skedde läckage av propylenoxid som rapporterades till Länsstyrelsen 3 månader senare – den 14 november.

Så här beskriver Stadex händelseförloppet:
Vid utbyte av de inre ventilerna i ledningen som transporterar propylenoxiden till reaktorerna, konstaterades att en del inte passade på den nya ventilen. Arbetet avbröts för att undersöka om det fanns något alternativ. Eftersom den person som köper in ventiler var på semester skulle arbetet vänta tills senare. Under tiden glömdes den halvt demonterade ventilen.
På fredagen den 18/8 larmade gasvarningssystemet med siren och larmning i styrsystemet. Systemet indikerade mer än 50% av lägre explosionsgränsen. Efter en preliminär kontroll av utsläppet sändes personal från uppsamlingsplatser i fabriksbyggnaden, produktionskontoret och verkstaden till gemensam uppsamlingsplats i administrationsbyggnaden ca 100m bort. En person som befann sig i pannhuset hörde inte larmet och var ovetande om situationen i ca 5 minuter.
En timme senare kunde man konstatera att gaskoncentrationen och explosionsrisken försvunnit och man återgick till jobbet. Utsläppets storlek uppskattades till < 2 liter.

Inte förrän den 21 november inkom incidentrapporten till Länsstyrelsen, som då tillsammans med Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion på fabriken. Arbetsmiljöverket skriver i sin rapport:
- Rutiner har inte följts och uppvisade flera brister då incidenten inträffade
- Vid genomgången konstaterades att bl a
- att varningssignalen inte hördes i alla lokaler,
- att det fanns oklarheter i kommunikation med räddningstjänsten,
- att skåpen för personliga skyddsmasker var låsta
- och att anmälningsrutiner till berörda tillsynsmyndigheter var oklara beträffande olyckor och allvarliga tillbud

Arbetsmiljöverket ställde följande krav:
Ni ska arbeta en handlings- och tidsplan för följande åtgärder:
- varningssignal vid gas/brandlarm till processlokaler
- klar kommunikationsrutin för kontakter med räddningstjänsten
- förvaring av personliga skyddsmasker
- rutin för anmälningar av olyckor till berörda myndigheter.

Den 13 februari 2007 skickar Stadex in sin uppdatering av rutiner enligt Arbetsmiljöverkets krav.