Seveso – olycka blev lagstiftning

Kategoriserad Under: Nyheter, Seveso

Sevesokatastrofen ägde rum i Seveso i norra Italien 1976, när flera kilo av dioxinet TCDD släpptes ut i luften från lagringstankar på en liten kemisk fabrik, ICMESA. Tiotusentals husdjur (inklusive inom lantbruket) dog eller blev till följd av olyckan slaktade, men det tros att ingen människa dog omedelbart som följd av olyckan. Dock utvecklade flera hundra invånare klorakne och många gravida kvinnor valde att göra abort.

Som en följd av olyckan skärpte EU reglerna för hantering av farliga ämnen och benämns som Seveso II-direktivet.

sevesokatastrofen

Sevesodirektivet i Sverige
I Sverige är direktivet infört genom lagen och genom förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (den så kallade Sevesolagstiftningen), förordningen om skydd mot olyckor samt genom arbetsmiljölagstiftningen. Tillsyn över efterlevnaden bedrivs av länsstyrelserna respektive arbetsmiljöinspektionerna.

Till Sevesodirektivet som pdf på både svenska och engelska

Reglerna styr verksamheter där farliga ämnen vid ett och samma tillfälle förekommer i vissa mängder. Gränsmängden varierar beroende på de olika kemikaliernas egenskaper. För varje kemikalie finns två olika gränsmängder som delar in verksamheterna i en lägre respektive högre kravnivå – för mängder över respektive nivå gäller en lägre eller en högre kravnivå. AB Stadex regleras inom den högre nivån.

Lagstiftningen innebär skyldigheter för såväl verksamhetsutövare som myndigheter. För verksamhetsutövarna gäller olika krav beroende på vilken kravnivå de omfattas av. Samtliga är dock skyldiga att vidta alla åtgärder som krävs för att förebygga allvarliga olyckor och för att begränsa följderna av dem för människor och miljö. Alla är också skyldiga att upprätta ett handlingsprogram för hur riskerna för allvarliga kemikalieolyckor ska hanteras. Verksamheter som omfattas av den lägre kravnivån är därutöver skyldiga att lämna en anmälan till tillsynsmyndigheten. För den högre kravnivån gäller skyldighet att upprätta en säkerhetsrapport och en intern plan för räddningsinsatser som ska lämnas till tillsynsmyndigheten.

Samtliga verksamheter som omfattas av den högre kravnivån är också tillståndspliktiga enligt miljöbalken.

Reglerna innebär även skyldigheter för kommunerna, som ska informera berörda (boende i området) om de risker verksamheten medför och hur de ska bete sig vid en olycka. Denna information får emellertid ske på verksamhetsutövarnas bekostnad. Kommunen är också skyldig att utarbeta en särskild plan för räddningsinsatser vid dessa verksamheter.

Verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen är i de flesta fall att betrakta som farlig verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor, vilket innebär att verksamhetsutövaren är skyldig att hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom för att hindra eller begränsa skador på människor och miljö.
Källa: www.seveso.se