Stadex Miljötillstånd

Kategoriserad Under: AB Stadex, Miljötillstånd, Nyheter

1992 – första miljötillståndet
Läs hela tillståndsbeslutet från 1992 här –>
Stadex har funnits på Kopparbergsgatan sedan 1959, men inte förrän 33 år senare – den 27 augusti 1992 – granskades verksamheten och företaget beviljades tillstånd enligt miljöskyddslagen av Länsstyrelsen Skåne. Tillståndet omfattande en årlig högsta tillverkning av 24 000 ton stärkelse.

Tillståndet gavs med 8 villkor för utsläpp av gifter till omgivningen. Man medgav utsläpp av upp till 20 mg/m3 stofthaltig luft, och ett riktvärde på 7 mg/m3 för utsläpp av (först renad) luft innehållande propylenoxid.

Man gav däremot bara tillstånd under en prövotid för Stadex yrkande på utsläpp i avloppsvattnet. Fram till 31/12 1993 skulle företaget tillsammans med Länsstyrelsen utreda hur de slutgiltiga villkoren skulle se ut. Tills vidare gavs ett provisoriskt villkor om att utsläpp mätt i BOD7 som riktvärde inte fick överstiga 16 000m3 per månad.

Naturvårdsverket skrev då att man ansåg att det “med tanke på avloppsvattenutsläppets storlek och den risk för negativa effekter som kan uppstå i kommunens reningsverk befogat att bolaget låter utföra en kemisk-biologisk karaktärisering av avloppsvattnet.”

Stadex kommenterade tillståndet med:
“…analyser som gatukontoret gjort på bolagets avloppsvatten kan tyda på att någon viss produktion kan ha hämmande inverkan på nitrifikationen i kommunens avloppsvatten.”
“Bolaget är berett att som första steg låta studera, om det föreligger någon nitrifikationshämmande effekt från bolagets huvudsakliga produktion.”
“Om dessa undersökningar visar på en hämmande effekt, är bolaget berett att utvidga analysomfattningen”
“Skulle hämmande effekt konstateras under prövotiden är bolaget berett att utreda vilka produkter som ger denna effekt (…)”.

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att företagets yrkanden om utsläppsmängd utgör “en betydande belastning av organiskt material på det kommunala reningsverket

1998 – omprövning av tillstånd för ökad produktion
Läs hela tillståndsbeslutet från 1998 här –>
1998 sökte företaget om nytt tillstånd, för att kunna omfatta en högre tillverkning – 36 000 ton stärkelse om året. Länsstyrelsen bedömde då att verksamheten inte bidragit till några störningar för omgivningen och inte heller i framtiden skulle ge några “störningar av betydelse för omgivningen om den bedrivs enligt  bolagets åtagande och om skäliga försiktighetsmått vidtas enligt nedan. Tillstånd till verksamheten bör därför kunna medges”.

Man medgav utsläpp av upp till 15 mg/m3 stofthaltig luft, och ett riktvärde på 7 mg/m3 för utsläpp av (först renad) luft innehållande propylenoxid.
Däremot gav man återigen bara tillstånd under en prövotid för Stadex yrkande på utsläpp i avloppsvattnet och beslutade om en prövotid med mer utredning och åtgärder innan utgången av 1999.

Stadex angav själva att utsläppen i vattnet under 1996 var:
BOD7, mg/l 637 ton/år
COD, mg/l 1 300 ton/år
Propylenglykol, mg/l 405 ton/år
Propylenoxid, mg/l 15 ton/år
Natrium, mg/l 872 ton/år
Sulfat, mg/l 1 390 ton/år

Länsstyrelsen skriver igen i sitt beslut att företagets yrkanden om utsläppsmängd utgör “en betydande belastning av organiskt material på det kommunala reningsverket” och beslutade alltså om en prövotid med mer utredning och åtgärder innan utgången av 1999.

2000 – uppskjuten prövotid
Läs hela tillståndsbeslutet från 2000 här –>
Den 2 mars år 2000 beslöt Länsstyrelsen, efter ett yrkande från Stadex, att förlänga prövotiden och skjuta upp frågan om slutliga villkor för utsläpp av avloppsvatten till det kommunala reningsverket. Prövotiden förlängdes till 31/12 2000 och Stadex uppmanades att aktivt arbeta vidare med att minska föroreningarna, särskilt propylenoxiden.
Både Miljönämnden och Länsstyrelsen ansåg att företaget borde få tid på sig för att kunna genomföra sina förslag för att kunna minska propylenoxiden.

2001 – slutgiltiga villkor
Läs hela tillståndsbeslutet från 2001 här –>
Den 1/11 2001, totalt 9 år efter första beviljandet om prövotid, meddelande Länsstyrelsen till slut sina slutgiltiga villkor om riktvärden för utsläpp i avloppsvattnet.

Miljöförvaltningen kommenterar prövotiden och företagets försök att minska utsläppen så här:  “AB Stadex har i nära samarbete med bl.a. Miljöförvaltningen utfört ett stort antal försök att minska halten av propylenoxid i avloppsvattnet. Några entydiga resultat av försöken har inte erhållits.”

VA-Verket har en liknande åsikt:  “Villkor avseende förhållandet BOD/CAD = 0,4 accepteras inte. Vidtagna processåtgärder har inte givit önskat resultat. Utsläppen av suspenderade ämnen har gått i rakt motsatt riktning. (…) Det är inte acceptabelt att ta emot så stora mängder osäkert nedbrytbart material i det kommunala reningsverket.

2005 – omprövning av villkor 4
Läs hela tillståndsbeslutet från 2005 här –>
Under 2005 beslutade Länsstyrelsen att, efter yrkande av Stadex, ändra villkor 4 i miljötillståndet från 1998. Den ursprungliga lydelsen var:

4. Luft innehållande propylenoxid skall renas i en förbränningsanläggning. De renade avgaserna skall ledas i en minst 24 meter hög skorsten. Propylenoxiden i utgående luft får som riktvärde vid normal drift inte överstiga 7mg/m3 torr gas. Tillgängligheten för reningsanläggningen får som gränsvärde inte understiga 95% av drifttiden med propylenoxid som årsmedelvärde.

Stadex yrkade istället på nedanstående formulering (ändring fetad), vilket Länsstyrelsen godkände:

4. Luft innehållande propylenoxid skall renas i en förbränningsanläggning. De renade avgaserna skall ledas i en minst 24 meter hög skorsten. Propylenoxiden i utgående luft får som riktvärde vid normal drift inte överstiga 7mg/m3 normal torr gas. Kravet på rening gäller inte när luften av säkerhetsskäl inte kan behandlas i förbränningsanläggningen. De av säkerhetsskäl orenade avgaserna skall ledas ut i en separat bypass-skorsten.

Länsstyrelsen yrkade först på avslag i frågan, men efter synpunkter inkomna från Stadex ändrade man sedan sin inställning.

Miljöförvaltningen kommenterade beslutet så här:
Det får inte råda ny osäkerhet om vad som menas i den nya ordalydelsen av villkor 4. Den föreslagna villkorslydelsen ‘av säkerhetsskäl’ innefattar en ny bedömning. Det bör tydligt framgå vad som menas med ‘av säkerhetsskäl’ i slutgiltiga tillståndsbeslutet för villkor 4.

Om det sker överskridande som inte är tillfälliga, av riktvärde enligt gällande villkor, är bolaget skyldiga att vidta åtgärder för att förhindra upprepande i framtiden. Tillsynsmyndigheten har enligt gällande villkor rätt att föreskriva att företaget vidtar åtgärder för att begränsa framtida utsläpp.”

Stadex argumenterade bland annat följande:

När det gäller propylenoxid, finns det hygieniska gränsvärden för arbetsplatser men inga gränsvärden för omgivningar.”

“Beträffande miljömålen är det frisk luft och god bebyggd miljö som bedöms som relevanta i ärendet. Propylenoxid i sig är cancerframkallande, men bolaget har vidtagit åtgärder och använder såvitt känt bästa teknik för en reduktion av utgående halter.”

“Företagets säkerhets- och miljötänkande är stort. Avståndet till närmast belägna bostadsområde är idag 120 meter.” (Jämför Riskavstånd)

“Bolaget noterar att ansökan kommit till allmänhetens kännedom genom att den kungjorts och att ingen enskild avhörts i ärendet. Bolagets verksamhet torde därmed inte uppfattas som en olägenhet av omgivningen.”

“Bolaget anser att det är uppenbart att nuvarande lydelse av villkoret är strängare än nödvändigt.” (Jämför Sveriges Miljömål)