Sammanfattning av läget just nu

Kategoriserad Under: Nyheter

Förra veckan träffade representanter från nätverket Räddningstjänsten Syd och igår träffade vi också ansvariga på Länsstyrelsen (på sin hemsida ger de en kort sammanfattning av mötet). Under november träffade vi även representanter från kommunen, både ansvariga kommunalråd och handläggare på den ansvariga tillsynsmyndigheten: Miljöförvaltningen.

Vi har på dessa möten ställt frågor och försökt reda ut ansvar, och framfört frågor, kritik och krav från boende och från nätverket som helhet. Särskilt har vi kritiserat det faktum att alla dessa parter pekar på varandra och försöker skjuta över ansvaret på någon annan. Därför har vi krävt myndighetssamverkan mellan alla inblandade parter.

Kort kan man säga så här:

Länsstyrelsen - ger tillstånd att bedriva verksamhet enligt lagarna i Miljöbalken.  Länsstyrelsen Skåne gav 1992 Stadex ett tillstånd (enligt den gamla miljöskyddslagen) på obegränsad tid. Villkoren i tillståndet ska omprövas under 2010, med syfte att tillståndet anpassas till Miljöbalken och i denna process ska de närmast boende få delta i ett “samrådsmöte”, och vem som helst får också yttra sig skriftligt under processen.

Miljöförvaltningen - sköter tillsynen, dvs ser till att företaget följer tillståndet. Vi kan och ska kräva av Miljöförvaltningen att de skärper tillsynen och gör kontrollmätningar. I dagsläget jämför man bara företagets egna mätningar med villkoren i tillståndet. Till Miljöförvaltningen kan man vända sig med klagomål på buller, lukt, stoftutsläpp och andra störningar man upplever som boende.

Stadsbyggnadskontoret - ger tillstånd att hantera bl.a. propylenoxid enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Detta är tidsbegränsat (till 2013) och är inte sammankopplat med miljötillståndet som Länsstyrelsen ger. Därför kan Stadsbyggnadskontorets tjänstemän, eller politiker i stadsbyggnadsnämnden ompröva detta. Vi kräver att nämndens politiker ser till att det inleds en omprövning av det.

Räddningstjänsten Syd – sköter  tillsynen av tillståndet att hantera propylenoxid (som stadsbyggnadskontoret ger). Tillsammans med Länsstyrelsen gör man också tillsyn över Seveseo-verksamheter som Stadex. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 26 november erkände styrelseordförande för Räddningstjänsten Syd, Kjell-Arne Landgren, som även är ordförande i kommunfullmäktige att en “lapsus” (misstag) begåtts när Räddningstjänsten inte listat Stadex som en Sevesoanläggning på sin hemsida (se svaret i webb-tv här >>) . Räddningstjänsten kommer under börja av 2010 att tillsammans med kommunen ta fram information till allmänheten om Stadex verksamhet (här har vi skrivit om vad som enligt lag måste vara med i den >>). Vi ska kräva av Räddningstjänsten att de kräver av Stadex att alla tänkbara scenarion tas med i den nya riskanalysen, och att även en plan för redan befintliga bostäder och verksamheter finns. I dagsläget agerar man bara för att minska risken genom att hindra nya verksamheter.

Stadex – håller just nu på att ta fram en ny riskanalys med hjälp av en konsult. De ska även lämna in en uppdaterad säkerhetsrapport till Länsstyrelsen. Företaget ska enligt lag betala den samhällsinformation som ska ges ut nästa år.