Sveriges Miljömål

Kategoriserad Under: Miljömål, Nyheter, Propylenoxid

Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom 16 områden. Mål nr 4 gäller Giftfri miljö:

“Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.”

Riksdagen har preciserat och beslutat om nio delmål till Giftfri miljö. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska vara uppnått inom en generation. Ett av dessa delmål gäller utfasning av farliga ämnen. Propylenoxid räknas som ett sådant farligt ämne – ett CMR ämne (Cancerogent, Mutagent, Reproduktionstoxiskt).

Kemikalieinspektionen skriver att: Teoretiskt kan i många fall en enda exponering för en mycket låg dos (mängd) orsaka irreversibla (bestående) skador. Det kan vara ärftliga mutationer eller skador på reproduktionen (på fruktsamheten eller på utvecklingen av embryo/foster/barn) eller skador som på sikt kan utvecklas till cancer.

Propylenoxid skall enligt Sveriges miljömål alltså fasas ut – dvs ersättas av annat, mindre farligt ämne. Målet är att dessa ämnen ska ersättas senast 2007 och 2010 (se nedan).

Nedanstående text är kopierad från miljomal.se:

Utfasning av farliga ämnen (2007/2010)

I fråga om utfasning av farliga ämnen skall följande gälla.
Nyproducerade varor skall så långt det är möjligt vara fria från:

  • nya organiska ämnen som är långlivade (persistenta) och bioackumulerande, nya ämnen som är cancerframkallande, arvsmassepåverkande och fortplantningsstörande samt kvicksilver så snart som möjligt, dock senast 2007,
  • övriga cancerframkallande, arvsmassepåverkande och fortplantningsstörande ämnen, samt sådana ämnen som är hormonstörande eller kraftigt allergiframkallande, senast år 2010 om varorna är avsedda att användas på ett sådant sätt att de kommer ut i kretsloppet,
  • övriga organiska ämnen som är långlivade och bioackumulerande, samt kadmium och bly, senast år 2010.

Dessa ämnen skall inte heller användas i produktionsprocesser om inte företaget kan visa att hälsa och miljö inte kan komma till skada.

Redan befintliga varor, som innehåller ämnen med ovanstående egenskaper eller kvicksilver, kadmium samt bly, skall hanteras på ett sådant sätt att ämnena inte läcker ut i miljön.

Spridning via luft och vatten till Sverige av ämnen som omfattas av delmålet skall minska fortlöpande.