Stadex dömt till böter

Kategoriserad Under: Nyheter

I maj förra året fällde Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål Stadex för brott mot miljöbalken (29kap 1§) och brottsbalken (36kap 7§).

I domen står:

“Då Aktiebolaget Stadex på Kopparbergsgatan 31 i Malmö skulle pumpa över natriumhypoklorit från en 800 liters IBC-behållare har man med en käpp bänt upp anslutningsröret för att få på slangen varpå röret brast och 800 liter frätande natriumhypoklorit rann ut i den 400 liter stora spilltråget vilken bräddade och ledde till att 400 liter natriumhypoklorit rann ut på marken och vidare ner i en dagvattenbrunn som inte var tätad och via spillvattennätet till reningsverket i Sjölunda och därigenom orsakat att det i mark och vatten släppts ut ett ämne som typiskt sett eller i det enskilda fallet medför eller kan medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse.”

Miljöförvaltningen kommenterade händelsen med att förutsättningarna för spridning av föroreningar var mycket stora eftersom det fanns en dagvattenbrunn i närheten. Man bedömde också att produkten hade hög farlighet och mängden som läckte ut anses som stor. VA-verket rapporterade att det inkommande vattnet till reningsverket i Sjölunda var toxiskt när olyckan hade inträffat.

Stadex dömdes till 50 000 kr i företagsbot, på grunden: “Näringsidkaren har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten”.

Läs domen här >>
Läs Miljöförvaltningens åtalsanmälan här >>